CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
công khai Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
08/08/2023 12:00:00


 
Ngày 02/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 1560/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nội dung thủ tục hành chính và Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 02/8/2023 được công khai trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương (địa chỉ http://dichvucong.haiduong.gov.vn) và Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (địa chỉ http://www.sovhttdl.haiduong.gov.vn).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan để biết, phối hợp và thực hiện.
nguồn: http://kinhmon.haiduong.gov.vn/ViewDetail/6886.aspx 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1281
Trước & đúng hạn: 1280
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2023 14:58:56)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 10
Tất cả: 25,122