THÔNG BÁO
Hải Dương: 100% người lao động có nguy cơ cao xét nghiệm Covid-19 hàng tuần
01/12/2021 03:22:43

(Cập nhật: 01/12/2021)

Có thể là hình ảnh về văn bản

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp khân trương thực biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy đáịnh khi phát hiện các mắc COVID- trong doanh nghiệp. UBND tinh yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương và doanh nghiệp nghiêm túc triền khai thực hiện./. Nơi nhận: Thường BCĐ UBND tỉnh; dịch bệnh tinh; UBND tinh; VX(01).Ph(5b) Lưu: KT. CHỦ TỊCH PHÃ CHỦ TỊCH Nguyán Minh Hùng'

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 47
Trước & đúng hạn: 47
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/01/2023 02:29:02)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ NINH - THỊ XÃ KINH MÔN

Người Phụ trách: UBND xã Lê Ninh

Địa chỉ: Xã Lê Ninh, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203524113

Email: leninh@haiduong.gov.vn; vuthanh3008@gmail.com

 
Đang truy cập: 18
Hôm nay: 18
Tất cả: 19,589