VĂN HÓA-XÃ HỘI
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa trường học”
24/08/2022 12:00:00


Cập nhật: 22/08/2022 6:16:00 CH

Chiều 22/8, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức Hội nghị “Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa trường học”.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 64 điểm cầu trong cả nước. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Bộ GD&ĐT.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến UBND tỉnh Hải Dương

Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Hải Dương có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, trường học trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vị trí, ảnh hưởng của văn hóa - nghệ thuật trong việc giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng con người Việt Nam yêu nước, độc lập, tự cường, tự chủ. Văn hóa nói chung và văn hóa học đường nói riêng là vấn đề luôn được Đảng, Quốc hội, Chính phủ quan tâm, chỉ đạo.

Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thành tựu tư duy lý luận của Đảng ta về văn hóa, về vị trí, vai trò của văn hóa, về phương hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ mới được thể hiện tập trung trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc và Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Trong đó, văn hóa học đường là môi trường quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ thành những con người phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, có ý nghĩa và trách nhiệm với đất nước, cộng đồng, gia đình và bản thân.

Với vai trò quản lý Nhà nước, Bộ GD&ĐT đã và đang tích cực tham mưu chính sách cho Chính phủ và trực tiếp ban hành nhiều chính sách nhằm từng bước thực hiện tốt công tác văn hóa học đường, hướng tới giải quyết các vấn đề về hệ giá trị và các nguyên tắc ứng xử căn bản trong học đường. Đặc biệt, ngày 01-6-2022 Bộ GD&ĐT đã đề nghị Chính phủ ký và ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về việc “Tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường”. Chỉ thị này là cơ sở và căn cứ để tạo ra những chuyển biến tích cực về văn hóa học đường trong thời gian sắp tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi và thảo luận những giải pháp nhằm thúc đẩy việc xây dựng văn hóa học đường và triển khai trong thực tế một cách toàn diện, hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-TTg về tăng cường triển khai công tác văn hóa học đường phù hợp với bối cảnh, tình hình nhiệm vụ mới.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã làm rõ hơn thực trạng, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường. Cụ thể như: “Xây dựng văn hóa học đường góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; “Công tác chỉ đạo triển khai của Đoàn, Hội, Đội về các giải pháp phối hợp với Ngành Giáo dục trong nhiệm vụ xây dựng văn hóa học đường”; “Định hướng của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phối hợp triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường”; “Xây dựng hệ giá trị văn hóa cần hình thành trong học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”...

Đại diện các Sở GD&ĐT, giáo viên cũng đã trao đổi về thực tế triển khai công tác văn hóa học đường và giải pháp tại từng địa phương, cơ sở giáo dục.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa học đường. Xây dựng văn hóa học đường là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, Ngành GD&ĐT cần phải duy trì và phát triển. Văn hóa học đường bao gồm 2 phương diện: Giáo dục văn hóa và văn hóa giáo dục. Văn hóa giáo dục nhằm tạo lập chuỗi giá trị, tạo lập hành vi ứng xử, tạo dựng uốn nắn, bồi đắp các hành vi ứng xử trong văn hóa học đường. Muốn có giáo dục văn hóa tốt thì văn hóa giáo dục phải đúng.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT lưu ý, Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã xác định những điểm quan trọng và chỉ rõ những việc Ngành GD&ĐT, các địa phương cần làm để phát triển văn hóa học đường.

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu các cơ sở giáo dục cần tập trung triển khai tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đây vừa là nội dung vừa là phương pháp để đổi mới giáo dục. Lưu ý, triển khai tốt những môn học mới là một bước quan trọng để xây dựng văn hóa học đường từ nội dung cốt lõi. Cần chuẩn hóa và ban hành các tiêu chí về văn hóa ứng xử trong trường học; tăng cường hệ thống cơ sở vật chất và các yếu tố hạ tầng khác.

Cùng với đó, gắn việc xây dựng văn hóa học đường với việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống; tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức vào nội dung các chương trình giáo dục; phát huy vai trò của nhà trường trong tạo dựng các giá trị văn hóa và thiết lập văn hóa ứng xử trong trường học…

Nguồn: PV

nguồn: http://haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=12933&title=hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc-ve-%E2%80%9Cday-manh-cong-tac-xay-dung-van-hoa-truong-hoc%E2%80%9D.html 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 04 đã giải quyết:
99.6%
Số hồ sơ xử lý: 263
Trước & đúng hạn: 262
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.4%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/04/2023 03:02:49)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 66
Tất cả: 21,196