AN NINH-QUỐC PHÒNG
Triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh
02/11/2023 12:00:00


UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 4095 triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác Cảnh sát cơ động, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh tổng hợp) để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm phù hợp với Luật.

Thời gian hoàn thành: trước ngày 31/12/2023. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các bộ, ngành về thi hành Luật Cảnh sát cơ động và tham mưu, đề xuất Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền bảo đảm phù hợp với Luật Cảnh sát cơ động.

Về công tác tuyên truyền phổ biến Luật, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan phổ biến pháp luật về Luật Cảnh sát cơ động cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân với những nội dung rõ ràng, dễ hiểu, bảo đảm cho việc thực hiện Luật được thống nhất.

Thông qua các hoạt động nói trên nhằm làm tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương với Công an tỉnh trong việc trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác Cảnh sát cơ động; đảm bảo triển khai thực hiện Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật được đồng bộ, có hiệu quả trên địa bàn tỉnh./.

Theo Đài PT - TH Hải Dương
In trang Quay lạiL
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1281
Trước & đúng hạn: 1280
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2023 16:16:14)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 11
Tất cả: 25,123