TIN TỔNG HỢP KHÁC
Kinh Môn phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025”
11/01/2022 12:00:00

Kinh Môn chú trọng ưu tiên, đẩy mạnh thi đua chuyển đổi số ở các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, tài chính – ngân hàng, giao thông vận tải...

 


Công nhân Công ty CP Thép Hoà Phát vận hành máy trên dây chuyền tự động

Hưởng ứng phong trào thi đua “chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025”, thị xã Kinh Môn tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về chuyển đổi số. Nâng cao nhận thức về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, gắn tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ của chuyển đổi số với các nghị quyết, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triến kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan, đơn vị.

Thị xã chú trọng ưu tiên, đẩy mạnh thi đua chuyển đổi số ở các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, tài chính – ngân hàng, giao thông vận tải và logistcs, tài nguyên và môi trường, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh.


100% phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND thị xã sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành
UBND thị xã giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị, UBND xã, phường; các tổ chức, doanh nghiệp căn cứ đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể, lựa chọn nội dung thi đua phù hợp, coi phong trào chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, song hành cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, triển khai sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt đến tất cả các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thị xã.

Hằng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thị xã chọn 1 - 2 đơn vị để chỉ đạo làm điểm phong trào thi đua; lập danh sách đăng ký chỉ đạo làm điểm phong trào thi đua về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
                                                                                                                   BẢO THANH
Nguồn:http://kinhmon.haiduong.gov.vn/ViewDetail/5219.aspx 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 07 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 641
Trước & đúng hạn: 641
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/07/2022 02:04:22)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ NINH - THỊ XÃ KINH MÔN

Người Phụ trách: UBND xã Lê Ninh

Địa chỉ: Xã Lê Ninh, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203524113

Email: leninh@haiduong.gov.vn; vuthanh3008@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0