CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023
20/12/2022 12:00:00


Cập nhật: 20/12/2022 7:49:00 SA

Chiều ngày 19/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác tư pháp 2023. Đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Hải Dương có đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành liên quan

Năm 2022, toàn ngành Tư pháp đã bám sát các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các nghị quyết, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp. Bộ Tư pháp đã tham gia trực tiếp, chủ động, trách nhiệm vào việc hoàn thiện các Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hải Dương

Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện và quyết liệt trong kiến nghị xử lý các văn bản có nội dung trái pháp luật. Toàn ngành Tư pháp đã kiểm tra theo thẩm quyền 11.676 văn bản (giảm 5,6% so với năm 2021). Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tiếp tục đổi mới, bám sát yêu cầu đời sống thực tiễn, lấy người dân là trung tâm thụ hưởng để tham mưu hoàn thiện thể chế và coi công tác PBGDPL là giải pháp thúc đẩy việc đưa pháp luật vào cuộc sống.

Công tác hòa giải ở cơ sở đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong năm, các hòa giải viên đã tiếp nhận 99.624 vụ việc, với tỷ lệ hòa giải thành trung bình là 81,85% và nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế tại địa bàn cơ sở, giúp giải quyết nhiều tranh chấp, mâu thuẫn, ổn định trật tự, an toàn xã hội. Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, quốc tịch, chứng tiếp tục được tăng cường, công tác thanh tra hành chính, hướng dẫn nghiệp vụ được chú trọng và kịp thời giải quyết nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, đạt được một số kết quả nhất định như: tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với gần 58,3 triệu dữ liệu hộ tịch các loại, bao gồm: gần 36,4 dữ liệu đăng ký khai sinh, hơn 08 triệu dữ liệu đăng ký kết hôn, gần 6,1 triệu trường hợp đăng ký khai tử và hơn 7,8 triệu dữ liệu đăng ký các sự kiện hộ tịch khác.

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác tư pháp năm 2022 còn có một số tồn tại, hạn chế như: Tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực vẫn chưa được khắc phục triệt để. Việc theo dõi thi hành pháp luật còn có lúng túng nhất định. Công tác PBGDPL có nơi, có lúc còn nặng về hình thức dẫn tới hiệu quả chưa cao. Chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải cơ sở chưa đồng đều. Số việc thi hành án chuyển kỳ sau tuy đã giảm nhưng vẫn còn cao. Hiệu quả theo dõi thi hành án hành chính chưa đạt như mong muốn. Vi phạm trong một số lĩnh vực bổ trợ tư pháp, nhất là đấu giá tài sản, công chứng ngày càng tinh vi, phức tạp…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận và biểu dương thành tích ngành Tư pháp đạt được trong năm 2022. Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đã được ngành Tư pháp đề ra trong năm 2023, đồng chí yêu cầu ngành Tư pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiêu quả hiệu lực, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường công tác cải cách hành chính, thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch công tác, ưu tiên thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023. Tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học pháp lý. Chú trọng đầu tư nguồn lực để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số. Đẩy mạnh công tác truyền thông về các hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp. Tập trung thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của ngành Tư pháp theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Nguồn: BBT

nguồn: http://haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=14357&title=hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-nganh-tu-phap-nam-2022.html 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.5%
Số hồ sơ xử lý: 225
Trước & đúng hạn: 224
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.5%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/03/2023 16:56:51)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 5
Hôm nay: 23
Tất cả: 20,972