CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh
15/03/2023 12:00:00

Ban thường vụ Thị uỷ chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, cán bộ và đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch vững mạnhNăm 2022, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng toàn diện, đồng bộ, vững mạnh. Đảng bộ thị xã có 54/61 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 85,24%, 11 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 21,15%; 2 tổ chức cơ sở Đảng được Tỉnh uỷ tặng cờ thi đua; 3 tổ chức cơ sở Đảng và 1 chi bộ được Tỉnh ủy tặng Bằng khen; 4 tổ chức cơ sở Đảng và 1 chi bộ được Thị ủy tặng Giấy khen.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023, Ban thường vụ Thị uỷ chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, cán bộ và đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Trọng tâm là:

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các quy định về nêu gương; kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá 12) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chú trọng làm tốt công tác xây dựng đảng, phát huy cao vai trò cấp ủy, trách nhiệm người đứng đầu để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt đảng, quan tâm cải cách hành chính trong Đảng; chú trọng công tác phát triển đảng và chất lượng đảng viên.

Thực hiện sơ kết giữa hiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khoá 25 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó chú ý việc sơ kết gắn với việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các chức danh lãnh đạo cấp ủy theo Quy định của Bộ Chính trị.

Chủ động nắm tình hình, kịp thời kiểm tra và kết luận những tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực cũng như việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tuyên truyền đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các hoạt động nhân đạo, từ thiện do các cấp, các ngành phát động./.

nguồn: http://kinhmon.haiduong.gov.vn/ViewDetail/6231.aspx
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 571
Trước & đúng hạn: 570
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/06/2023 01:57:47)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 1
Tất cả: 22,527