TIN TỔNG HỢP KHÁC
Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3
02/02/2023 12:00:00


Cập nhật: 02/02/2023 8:29:00 SA

Sáng ngày 1/2, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo trực tuyến toàn quốc phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba - năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chủ trì họp báo. Cuộc họp báo được kết nối trực tuyến tới 63 điểm cầu Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước.

Họp báo phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương: Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Trường Chính trị tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh dự họp báo tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 được phát động nhằm lập thành tích kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cuộc thi nhằm khẳng định tính đúng đắn, ý nghĩa quan trọng, sức lan tỏa của Nghị quyết số 35, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản động, cơ hội chính trị, đồng thời tạo nguồn, phát triển lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII trong bối cảnh mới, tình hình mới.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hải Dương

Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài, có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 2 bài viết, trong đó 1 bài viết loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 1 bài viết loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử).

Điểm mới của Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 là các bài viết dự thi phải là bài viết mới, đảm bảo các tiêu chí về nội dung, hình thức quy định tại thể lệ cuộc thi.

Chủ đề bài viết tham gia cuộc thi tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận và xây dựng lòng tin của Nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ những thành quả cách mạng, nền văn hóa và giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; lý luận về đường lối đổi mới đất nước, bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham những, tiêu cực; những nội dung cốt lõi, nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng…

Phát biểu chỉ đạo và phát động Cuộc thi, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định vai trò, tầm quan trọng của Cuộc thi, hoan nghênh tinh thần trách nhiệm, tích cực chỉ đạo, tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời đề nghị các tỉnh, Thành ủy, Ban Chỉ đạo 35 các cấp, các cơ quan thông tấn, báo chí… quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Cuộc thi trong hệ thống chính trị, tới mọi người dân để thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, người nước ngoài, qua đó thể hiện nhận thức, tình cảm, tâm huyết và trách nhiệm của mình đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cần tăng cường chỉ đạo rà soát, tiến hành tổng kết, đánh giá và lựa chọn những bài chất lượng gửi dự thi; định hướng, lựa chọn, chia sẻ các bài viết chất lượng, đạt giải trong các kỳ thi tới mọi tầng lớp nhân dân.

Đồng chí cũng nhấn mạnh các bài viết cần phải có tính phát hiện, không chỉ về nội dung mà còn phát hiện lực lượng, nhân tố, xây dựng mạng lưới bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị thời gian tới.

Sau khi kết thúc họp báo trực tuyến, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Quang Phúc đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo 35 tỉnh, các cơ quan báo chí, Trường chính trị tỉnh và Ban Tuyên giáo các cấp tích cực tham gia cuộc thi lần thứ 3, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Nguồn: BBT

nguồn; https://haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=14832&title=phat-dong-cuoc-thi-chinh-luan-ve-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-lan-thu-3.html 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 04 đã giải quyết:
99.6%
Số hồ sơ xử lý: 263
Trước & đúng hạn: 262
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.4%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/04/2023 02:40:57)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 66
Tất cả: 21,196