THÔNG TIN NGÂN HÀNG CSXH
Tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội
04/10/2023 12:00:00


Để phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Thị ủy Kinh Môn đã quán triệt kịp thời, sâu rộng nội dung Chỉ thị đến các cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, đảng viên để nâng cao nhận thức về tín dụng chính sách. UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 23/10/2015 về kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 46-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách là nhiệm vụ quan trọng. UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm như:
Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc Thị ủy, UBND thị xã trong tổ chức thực hiện tín dụng chính sách

- Tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 46-CT/TU của ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tới toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức và nhân dân để thống nhất nhận thức và tinh thần chỉ đạo của Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giao dục bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị để cán bộ đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với hoạt động tín dụng chính sách: Cấp ủy đảng, chính quyền cần xác định nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên của địa phương. Hàng năm thực hiện tốt nhiệm vụ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để làm căn cứ bình xét và xác nhận đối tượng thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách.

- Chỉ đạo Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc Thị ủy, UBND thị xã trong tổ chức thực hiện tín dụng chính sách; đặc biệt để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội chính là việc kiện toàn Ban đại diện HĐQT NHCSXH, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã được bổ sung thêm thành viên là Chủ tịch UBND xã, phường. Chủ trương này đã góp phần nâng cao vai trò quản lý Nhà nước và khẳng định được trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cấp xã đối với hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở. Việc quản lý và thực hiện các chương trình tín dụng chính sách từ đây mang lại đạt hiệu quả cao hơn, mọi chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về tín dụng chính sách được nắm bắt và triển khai kịp thời đến người dân.

- Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò tập hợp lực lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi đến các tầng lớp nhân dân nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Các tổ chức hội nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung ủy thác; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội và chính quyền địa phương trong việc củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, nợ đến hạn, hướng dẫn nguwòi vay sử dụng vốn có hiệu quả; lồng ghép tín dụng chính sách với các chương trình, dự án của các tổ chức chính trị xã hội, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả, vươn lên thoát nghèo và cải thiện đời sống.

Nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH đã giúp nhiều người dân có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên quê hương

- UBND các xã, phường quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất, bố trí nơi đặt địa điểm giao dịch cố định của NHCSXH thị xã đảm bảo thuận tiện, an toàn nhằm phục vụ tốt nhu cầu giao dịch của nhân dân.

NHCSXH hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và được thành lập để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đây là công cụ đòn bẩy kinh tế của Nhà nước giúp hộ nghèo và đối tượng chính sách khác có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội. Vì vậy, vai trò trong tham gia chỉ đạo điều hành của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và đến tận các thôn, tổ có ý nghĩa quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đến nay, nguồn vốn Ngân sách thị xã Kinh Môn ủy thác qua NHCSXH thị xã Kinh Môn tính đến 30/09/2023 là 4.471,5 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 1,17% tổng nguồn vốn cho vay). Nguồn vốn bổ sung hàng năm đã giúp cho từ 10 đến 15 lao động là người nghèo và đối tượng chính sách khác có vốn sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Có thể khẳng định, tín dụng chính sách xã hội đã góp phần tích cực vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, an sinh xã hội; đẩy lùi cho vay nặng lãi, tín dụng đen trên địa bàn, góp phần xây dựng thị xã Kinh Môn đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu trở thành phố Kinh Môn trong thời gian tới.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã trong thời gian tới cần thực hiện tốt các nội dung:

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến cơ sở trong thực hiện tín dụng chính sách. Ban chỉ đạo giảm nghèo thị xã, các xã, phường thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên theo quy trình quy định và xác nhận thu nhập của hộ gia đình làm việc trong các lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình, thực hiện công khai và quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo; hộ có mức sống trung bình làm cơ sở để hộ gia đình được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách.

- Mặt trận Tổ quốc, Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác với NHCSXH, các ban, ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các chương trình tín dụng chính sách đến các tầng lớp nhân dân. Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thị xã phối hợp cùng NHCSXH thực hiện hiện tốt công tác chỉ đạo hội cơ sở, Tổ tiết kiệm và vay vốn trong thực hiện hợp đồng ủy thác, ủy nhiệm; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, thường xuyên rà soát những cơ sở hội, tổ còn hạn chế, yếu kém để củng cố, kiện toàn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động.

Việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả ở cả 2 cấp

- Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu về chỉ đạo, lãnh đạo trong thực hiện chương trình tín dụng chính sách; các thành viên Ban đại diện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao nhất là thành viên Ban đại diện là Chủ tịch UBND xã, phường.

- Ngân hàng CSXH thị xã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, tham mưu, giúp việc kịp thời choThị ủy, UBND thị xã, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn; quản lý hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách được giao.

- UBND thị xã, hàng năm cân đối ngân sách từ khoản chi cho đầu tư phát triển, ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách; vận động các doanh nghiệp, doanh nhân, hội doanh nghiệp dành một lượng vốn ủy thác qua NHCSXH để cho vay người nghèo và đối tượng chính sách khác.

nguồn:
http://kinhmon.haiduong.gov.vn/ViewDetail/7231.aspx 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1281
Trước & đúng hạn: 1280
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2023 16:08:02)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 11
Tất cả: 25,123