CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
UBND tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2030
19/12/2022 12:00:00


Cập nhật: 18/12/2022 6:40:00 CH

Ngày 15/12/2022, UBND tỉnh có quyết định 3396/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022 – 2030.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương

Việc đánh giá, xác định và xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan, công bằng kết quả thực hiện CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong quá trình triển khai thực hiện CCHC nhà nước giai đoạn 2022 - 2030. Qua so sánh, xếp hạng kết quả Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, các cơ quan hành chính nhà nước nhận thức rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế để có giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính hàng năm của từng cơ quan, đơn vị. Đây cũng là một trong những căn cứ đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và là một trong các căn cứ để đánh giá, xếp loại công tác thi đua - khen thưởng hàng năm.

Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành (áp dụng để tính điểm tài liệu kiểm chứng) gồm 07 lĩnh vực với 35 tiêu chí và 78 tiêu chí thành phần. Đánh giá tác động của CCHC (áp dụng để tính điểm điều tra XHH) được xác định trên 2 lĩnh vực với 05 tiêu chí và 21 tiêu chí thành phần.

Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC cấp huyện (áp dụng để tính điểm tài liệu kiểm chứng) gồm 7 lĩnh vực với 34 tiêu chí và 76 tiêu chí thành phần. Đánh giá tác động của CCHC (áp dụng để tính điểm điều tra XHH; riêng đánh giá tác động đến sự phát triển kinh tế, xã hội áp dụng đối với tài liệu kiểm chứng) được xác định trên 3 lĩnh vực với 10 tiêu chí và 22 tiêu chí thành phần.

Thang điểm đánh giá Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện là 100 điểm. Trong đó, điểm đánh giá kết quả thực hiện CCHC : 71.5/100 điểm (đối với các sở, ban, ngành) và 72.5/100 điểm (với UBND cấp huyện); điểm đánh giá tác động của CCHC:28.5/100 điểm (đối với các sở, ban, ngành) và 27.5/100 điểm (với UBND cấp huyện).

Nguồn: BT

nguồn: http://haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=14344&title=ubnd-tinh-ban-hanh-quy-dinh-danh-gia-xac-dinh-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cua-cac-so-ban-nganh-va-uy-ban-nhan-dan-cac-huyen-thi-xa-thanh-pho-tren-dia-ban-tinh-giai-doan-2022-2030.html 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.89999%
Số hồ sơ xử lý: 1065
Trước & đúng hạn: 1064
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/10/2023 20:33:35)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0