TIN TỔNG HỢP KHÁC
Tổ chức ngày hội Đại đoàn kết dân tộc vui tươi, an toàn, tiết kiệm
31/10/2023 12:00:00


Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2023 được tổ chức cao điểm ngày 5 đến ngày 18/11. Đây là hoạt động thiết thực, tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Thông qua tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tuyên truyền, giáo dục, vận động nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc; yêu cầu đại đoàn kết trong thời kỳ đổi mới đất nước; về lịch sử vẻ vang và sự đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong lịch sử dân tộc; vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thị xã đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các xã/phường hướng dẫn Ban công tác Mặt trận các thôn/khu dân cư tổ chức ngày hội Đại đoàn kết dân tộc đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Nội dung ngày hội nêu bật được lịch sử, truyền thống 93 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Báo cáo của Công tác Mặt trận thôn/khu dân cư; Giành thời gian để nhân dân cùng trao đổi, thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động và các phong trào thi đua. Phát động nhân dân hưởng ứng và ký cam kết thi đua, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của thôn/khu dân cư trong thời gian tới.

Phần hội: tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, văn hoá cộng đồng; gắn kết được nhân dân; chú trọng các nét văn hoá truyền thống của dân tộc, địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong ngày hội.

Các hoạt động trước ngày hội Đại đoàn kết cũng cần được tổ chức theo tình hình thực tế để đa dạng và phong phú như: lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng tại cơ sở; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động bảo vệ môi trường ở địa bàn dân cư, phát huy các hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống. Tránh hình thức, xa hoa, lãng phí. Để ngày hội thực sự trở ngày ngày hội đoàn kết của cộng đồng dân cư./.

nguồn: http://kinhmon.haiduong.gov.vn/ViewDetail/7439.aspx 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1303
Trước & đúng hạn: 1302
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 15:47:44)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 6
Tất cả: 25,200