NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN
Tăng cường công tác quản lý, vận hành an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương
03/10/2022 12:00:00


Cập nhật: 30/09/2022 2:31:00 CH

Ngày 30/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017, Nghị định số 114/2018/NĐCP ngày 04/09/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn hồ đập, hồ chứa nước và các quy định khác có liên quan để nâng cao ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân về quản lý, vận hành an toàn đập, hồ chứa nước.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị khai thác đập, hồ chứa nước thủy lợi và các đơn vị có liên quan thực hiện quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thuộc phạm vi quản lý; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm hành chính về an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi;

Đối với các sở, ngành thuộc tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn; Chịu trách nhiệm về an toàn của đập, hồ chứa nước trên địa bàn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm hành chính về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn. Đồng thời, phân công, phân cấp trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa nước do địa phương quản lý; củng cố đơn vị chuyên trách về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người tham gia hoạt động về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn;

Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh thực hiện trách nhiệm quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước được giao trực tiếp quản lý khai thác theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017 và Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Nâng cao năng lực thực hiện công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm hành chính trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thuỷ lợi; đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, vận hành đập, hồ chứa nước; khai thác, sử dụng đúng mục tiêu, nhiệm vụ của công trình; Thường xuyên kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước, nắm bắt kịp thời hiện trạng, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống, xử lý kịp thời các
hư hỏng để bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước; thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi có các tình huống mất an toàn đập, hồ chứa nước.

File đính kèm:

Nguồn: PV

nguồn: http://haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=13189&title=tang-cuong-cong-tac-quan-ly-van-hanh-an-toan-dap-ho-chua-nuoc-thuy-loi-tren-dia-ban-tinh-hai-duong.html 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.6%
Số hồ sơ xử lý: 219
Trước & đúng hạn: 218
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.4%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/03/2023 03:40:27)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 3
Tất cả: 20,952