PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH - PHÁP LUẬT
Kết quả 10 năm thực hiện Luật hoà giải ở cơ sở ( Cập nhật:11/9/2023 09:24:19)
13/09/2023 12:00:00

 

Luật hòa giải ở cơ sở được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/6/2023, sau 10 năm thi hành Luật, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương có nhiều chuyển biến tích cực, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, góp phần hạn chế vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự.

Tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự thôn Bằng Trai ra mắt Hội nghị triển khai nhân rộng mô hình Khu dân cư tự quản đảm bảo an ninh trật tự tại xã Vĩnh Hồng (huyện Bình Giang)

Để triển khai hiệu quả Luật hòa giải ở cơ sở, MTTQ tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở như: Kiện toàn tổ hòa giải; bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền, phổ biến về hòa giải cơ sở trên phương tin thông tin đại chúng; tổ chức Hội thi ''Hòa giải viên giỏi''.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp hàng năm tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác hòa giải ở cở sở đến khu dân cư; thực hiện tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, tổ chức tốt "Ngày pháp luật"; cấp phát trên 4.000 tài liệu, 15.000 tờ gấp, phát hành định kỳ bản tin tư pháp nội dung về hòa giải ở cơ sở và một số luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Bên cạnh đó, MTTQ còn phối hợp với ngành tư pháp tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ công tác hòa giải; tổ chức chức 192 lớp tập huấn quán triệt Luật hòa giải và các văn bản liên quan triển khai cho đội ngũ cán bộ MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, đội ngũ hòa giải viên. MTTQ các cấp lồng ghép tuyên truyền pháp luật hòa giải cơ sở sở và hướng dẫn nghiệp vụ kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm hòa giải tại các lớp tập huấn cho cán bộ MTTQ các cấp; các hội nghị giao ban công tác Mặt trận và trên 250 ''nhóm nòng cốt'' ở địa bàn dân cư.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và cấp huyện hướng dẫn MTTQ cấp xã củng cố kiện toàn đội ngũ hòa giải viên cơ sở. Hàng năm, Ban Công tác Mặt trận thôn, khu dân cư phối hợp với Tổ trưởng tổ hoà giải thực hiện rà soát, đánh giá về tổ chức và hoạt động của Tổ hoà giải trên địa bàn; căn cứ vào kết quả rà soát, Uỷ ban MTTQ cấp xã tiến hành củng cố, kiện toàn đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định và công khai kết quả bầu hoà giải viên. Toàn tỉnh đã kiện toàn 1.508 tổ hòa giải tại 1.335 thôn, khu dân cư của 235 xã, phường, thị trấn với 10.478 hòa giải viên (trong đó hòa giải viên là cán bộ Mặt trận 1.335 người; là cán bộ các tổ chức thành viên Mặt trận có 8.204 người). Đa số các hòa giải viên đều có trình độ học vấn từ trung học cơ sở trở lên, một số có trình độ đại học chuyên môn luật. Đây là lực lượng nòng cốt tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác hòa giải.

Uỷ ban MTTQ tỉnh ký kết chương trình phối hợp với ngành Tư pháp; phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở; tạo điều kiện cho các thành viên Mặt trận tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; gắn hoạt động hòa giải thực hiện hương ước, quy ước ở địa phương; tổ chức sơ kết 3 năm, 5 năm và tổng kết 10 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở; tổ chức Hội thi ''Hòa giải viên giỏi tỉnh Hải Dương'' (năm 2016, 2022). Hàng năm, Ban công tác Mặt trận phối hợp với Trưởng thôn, khu dân cư và Tổ hoà giải tiến hành tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương theo quy định.

Trong 10 năm, các Tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, tiếp nhận và giải quyết 8.204 vụ việc là các mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng; thực hiện hòa giải thành 7.695 vụ việc, hòa giải không thành 254 vụ việc, chưa giải quyết xong 151 vụ việc, đang giải quyết 104 vụ việc.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Luật hòa giải cơ sở, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh đã quan tâm tăng cường chỉ đạo; MTTQ, các tổ chức thành viên và cơ quan tư pháp tích cực phối hợp chặt chẽ nên công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả: mạng lưới tổ hòa giải được thành lập ở 100% thôn, khu dân cư. MTTQ và các tổ chức thành viên làm tốt vai trò nòng cốt tham gia công tác hòa giải, những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ được giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp; đội ngũ hòa giải viên ngày càng được củng cố, tăng cường, thu hút nhiều thành phần, lực lượng tham gia. Thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở, các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước kịp thời được tuyên truyền, phổ biến đến Nhân dân. Hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở góp phần ngăn chặn, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương; tạo sự đồng thuận, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong thời gian tới, đtiếp tục thực hiện hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, công tác quản lý của các cấp chính quyền; sự chủ động của cơ quan tư pháp thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo công tác hòa giải ở cơ sở và phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Tăng cường công tác tuyên truyên, phổ biến, vận động Nhân dân thực hiện pháp luật hòa giải ở cơ sở; xây dựng, nhân rộng mô hình hòa giải hoạt động hiệu quả; khuyến khích xây dựng tủ sách pháp luật tại các thôn, khu dân cư.

Thực hiện tốt công tác kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng tổ hoà giải ở cơ sở. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ; trao đổi kinh nghiệm, cung cấp tài liệu, thông tin pháp luật kịp thời cho đội ngũ hoà giải viên.

Kết hợp chặt chẽ công tác hòa giải ở cơ sở với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; với xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng nông thôn mới và thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở.

Quan tâm thực hiện đảm bảo hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết; xây dựng nhân rộng điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân. Phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình của hoà giải viên. Quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động hòa giải, chế độ thù lao cho đội ngũ hòa giải viên gặp rủi ro trong khi thực hiện nhiệm vụ nhằm động viên, khuyến khích họ thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

nguồn: http://mattrantoquoc.haiduong.gov.vn/ViewDetail/JQ7+BGpQr3I@.aspx 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1281
Trước & đúng hạn: 1280
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2023 16:18:55)

Trang Thông tin điện tử xã Lê Ninh, TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Phụ trách: Vũ Văn Thành - PCT UBND
Email:  vuthanh3008@gmail.com
BTV: Lương Văn Đoàn; Ninh Minh Dương; Nguyễn Thị Lương.
 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 11
Tất cả: 25,123