Ngày 30/10, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 11752/BTC-HCSN hướng dẫn Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ tỉnh Quảng Ninh) thực hiện kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử-văn hóa.
Kiem tra tong the viec quan ly tien cong duc, tai tro tai cac di tich hinh anh 1
Du khách thập phương tại Lễ hội Đền Hùng. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Mục đích kiểm tra nhằm đánh giá việc quản lý cũng như giúp các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích tự quản lý tiền công đức, tài trợ theo hướng minh bạch, rõ ràng để tạo niềm tin và đem lại lợi ích chung cho cộng đồng, góp phần phát triển văn hóa, kinh tế-xã hội của địa phương.
Theo hướng dẫn, các Sở Tài chính sẽ chủ trì và phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong việc chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích trên địa bàn. Trên cơ sở đó, tổng hợp kết quả kiểm tra, trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ký duyệt, gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2024.
Đối tượng kiểm tra sẽ là các di tích lịch sử-văn hóa đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp bằng xếp hạng di tích hoặc đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương theo quy định của Luật Di sản văn hóa.
Trong đó, nội dung kiểm tra bao gồm việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, xem xét việc mở tài khoản, mở sổ sách ghi chép số thu, chi tiền công đức, tài trợ, nội dung sử dụng tiền công đức, tài trợ và giám sát việc tiếp nhận, kiểm đếm, sử dụng tiền công đức, tài trợ tại các di tích.
Công văn cũng lưu ý Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích về mục đích, đối tượng và nội dung kiểm tra. Trong đó thể hiện rõ nội dung: Nhà nước không quản lý tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích và hoạt động lễ hội. Nguồn thu tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội phải được quản lý, sử dụng theo đúng mục đích, có ghi chép, phản ánh đầy đủ các khoản thu chi, bảo đảm công khai, minh bạch./.