CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Xây dựng dự toán ngân sách xã năm 2023; Kế hoạch NSNN 03 năm 2023-2025
22/08/2022 12:00:00

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ LÊ NINH 

 


Số:  94 /QĐ-CTUBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 


                    Lê Ninh, ngày 25 tháng 7 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công bố công khai Quyết toán ngân sách xã năm 2021

Được HĐND xã khóa 22 nhiệm kỳ 2021-2026 phê duyệt 

 


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LÊ NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH11 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính và hướng dẫn số 1005/STC-KHNS ngày 9/5/2017 của Sở tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Công khai NSNN đối với các cấp ngân sách ;

Căn cứ nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19/07/2022 về việc phê chuẩn quyết toán thu- chi ngân sách năm 2021 của UBND xã Lê Ninh.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

 

          Công bố công khai Quyết toán ngân sách xã Lê Ninh năm 2021 được  HĐND xã Lê Ninh Khóa 22 nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp thứ phê chuẩn theo các phụ biểu đính kèm.

 Điều 2:

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Văn phòng HĐND- UBND xã, kế tóan NSX và các ngành có liên quan căn cứ thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH thị xã ;

- TT ĐU-HĐND-UBND xã(bc);

- Các ngành;

- Lưu vt,vp.

 

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

TRẦN TRUNG KIÊN

 

 

 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 47
Trước & đúng hạn: 47
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/01/2023 01:02:48)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LÊ NINH - THỊ XÃ KINH MÔN

Người Phụ trách: UBND xã Lê Ninh

Địa chỉ: Xã Lê Ninh, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203524113

Email: leninh@haiduong.gov.vn; vuthanh3008@gmail.com

 
Đang truy cập: 15
Hôm nay: 6
Tất cả: 19,577